Skip to main content

Juridiske betingelser

Generelle vilkår og betingelser for visitnorway.no.

1.0 Vilkår og betingelser for visitnorway.no

1.1 Innovasjon Norge (IN) er tilbyder av et nettsted med adressen visitnorway.no (Nettstedet). Nettstedet er en Internett-portal som inneholder informasjon om Norge som turistmål. Nettstedet inneholder dessuten oppslagstavler og andre tjenester der andre, utenfor INs kontroll, kan bidra med meningsytringer/uttalelser og informasjon. Nettstedet inneholder informasjon om produkter og/eller tjenester fra tredjeparter og kan gi tilgang til informasjon og tjenester fra tredjeparter (Tredjepartsinnhold). Din bruk av Nettstedet forutsetter at du godtar Vilkårene og betingelsene angitt nedenfor.

1.2 Vilkår og betingelser for bruk av Nettstedet. Her finner du vilkårene og betingelsene som gjelder for bruk av dette nettstedet. Les denne informasjonen nøye før du besøker eller bruker Nettstedet. Ved å besøke eller bruke Nettstedet samtykker du i at du er underlagt vilkårene og betingelsene nedenfor. Hvis du ikke ønsker å være underlagt disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke besøke eller bruke Nettstedet. IN kan når som helst oppdatere disse vilkårene og betingelsene. Siden vilkårene og betingelsene er gjeldende for din bruk av Nettstedet og er bindende for deg, skal du jevnlig besøke denne siden for å holde deg oppdatert om vilkårene og betingelsene.

1.3 Du samtykker i at du skal lese gjennom avtalen jevnlig for å holde deg informert om eventuelle endringer. Fortsetter du å besøke og bruke Nettstedet, anses dette som bevis på at du har godtatt den endrede avtalen. Du godtar også at det ikke er INs ansvar å gjøre deg oppmerksom på eventuelle endringer som foretas i disse vilkårene og betingelsene. Videre godtar du at det er utelukkende ditt ansvar å sørge for å lese gjennom disse vilkårene og betingelsene jevnlig.

2.0 Din bruk av Nettstedet

2.1 Du er innforstått med at IN, med unntak av informasjon, produkter eller tjenester som uttrykkelig identifiseres som publisert av IN, ikke på noe vis drifter, kontrollerer eller står inne for informasjon, produkter eller tjenester på Internett, selv om det kan være lenker til dette på Nettstedet.

2.2 IN gir ingen garanti for at dette nettstedet skal fungere uavbrutt eller være feilfritt eller at feil i tjenesten vil bli utbedret.

2.3 Du godtar at IN verken kan gi eller gir noen garanti om at filer som er tilgjengelige for nedlasting via Nettstedet eller noe annet nettsted som IN kan være lenket til, er frie for virus, ormer, trojanske hester eller annen infiserende eller skadelig kode. Du er selv ansvarlig for å iverksette tilstrekkelige prosedyrer og kontrolltiltak for å unngå tap som følge av slike virus, infeksjoner osv.

3.0 Opphavsrett, Lisenser og Innsendte ideer

3.1 Copyright © Innovasjon Norge. IN har enten opphavsrett til underliggende HTML, tekst, lydklipp, videoklipp og annet innhold som gjøres tilgjengelig for deg via dette nettstedet, eller rett til å bruke slikt innhold. IN tillater personer å vise materialet på dette nettstedet og, i den utstrekning det er nødvendig for å få lovlig tilgang til og kunne bruke tjenestene på dette nettstedet til personlige formål, å kopiere elektronisk, lagre elektronisk og skrive ut på papir deler av dette nettstedet.

Du har ikke rett til på noen måte å kopiere, reprodusere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, modifisere, videreselge eller distribuere materialet på Nettstedet, inkludert tekst, grafikk, kode og/eller programvare, uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra IN.

3.2 Begrenset lisens. IN gir deg en begrenset lisens til å vise på egen datamaskin, skrive ut, laste ned og bruke all offentlig tilgjengelig informasjon på dette nettstedet til lovlige formål. Annet innhold som logoer, bilder, diagrammer og lignende gjøres tilgjengelig for deg på dette nettstedet utelukkende for ikke-kommersiell, personlig bruk og under forutsetning av: at du ikke modifiserer slikt innhold, og at du på alle kopier av slikt innhold inkluderer og viser INs kunngjøring om opphavsrett samt denne begrensede lisensen. Ingenting i denne paragrafen skal forstås som en overdragelse av opphavsrett, rett til varemerker eller annet åndsverk som tilhører IN eller annen person som har opphavsretten eller immateriell eiendomsrett til innhold på dette nettstedet.

3.3 Ikke under noen omstendighet har du tillatelse til å publisere, overføre på nytt, distribuere på nytt eller på noen annen måte reprodusere innhold på Nettstedet i noe format til noen tredjepart.

3.4 Du kan lagre og legge ut materiale på alle offentlige områder på Nettstedet, inkludert oppslagstavler og e-postlister (Utlagt materiale). Du gir ditt samtykke til at IN skal ha en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspennende og evig lisens til å sublisensiere, reprodusere, distribuere, overføre, utarbeide avledede verk av og bruke offentlig alt materiale og annen informasjon på alle måter og via alle eksisterende og fremtidige medier.

3.5 Du gir også IN rett til å bruke navnet ditt i forbindelse med slikt utlagt materiale og annen informasjon samt i forbindelse med dertil relatert reklame-, markedsførings- og kampanjemateriell. Du godtar at du ikke har rett til å fremsette krav overfor Selskapet for eventuelle påståtte eller faktiske brudd på eller urettmessig tilegnelse av eiendomsretten i din kommunikasjon med visitnorway.no.

3.6 Brukere av Nettstedet skal ikke dele, tagge eller publisere innhold som krenker andres rettigheter. Ulovlig og / eller støtende innhold vil bli fjernet umiddelbart ved henvendelse til visitnorway.no.

4.0 Varemerker

4.1 IN, visitnorway.no og alle andre produktnavn, selskapsnavn, varemerker, logoer osv. nevnt på Nettstedet tilhører sine respektive eiere. Alt slikt innhold er beskyttet i henhold til lover om åndsverk og opphavsrett i Norge og andre lands jurisdiksjoner. Uautorisert bruk av innholdet kan innebære brudd på gjeldende lover om opphavsrett, varemerke, åndsverk eller andre lover.

Selv om vi vil gjøre en rimelig innsats for å sikre at informasjonen på Nettstedet til IN er nøyaktig, kan vi ikke garantere informasjonens nøyaktighet.
Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen kan endres eller oppdateres uten varsel. Dette nettstedet utgjør ikke et tilbud eller en kontrakt. Priser og informasjonstilgjengelighet kan endres uten varsel.

All kommunikasjon og alt materiale som du legger ut eller overfører til IN via Internett er, og vil bli behandlet som, ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Ved å sende personlig informasjon til IN, inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse(r), telefonnummer/-numre, e-postadresse(r), identifikasjonsnummer/-numre, gir du IN og dets tilknyttede selskaper en uttrykkelig tillatelse til å bruke slik informasjon til lovlige formål.

Ved å overføre eller legge ut kommunikasjon eller materiale på dette nettstedet, gir du ditt samtykke til at IN og dets tilknyttede selskaper kan bruke slik kommunikasjon til alle typer formål, inkludert reproduksjon, overføring, publisering, kringkasting og utlegging. IN og dets tilknyttede selskaper har intet ansvar for å svare på meldinger som legges ut på dette nettstedet.

Videre er det strengt forbudt å legge ut eller overføre ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som vil anses som en straffbar handling eller et brudd på gjeldende lover.

Du godtar at IN og eventuelle tredjeparter som omtales på dette nettstedet, ikke kan holdes ansvarlig overfor deg for eventuelle tap eller skader, inkludert direkte, indirekte eller spesielle skader eller følgeskader eller tap av data eller fortjeneste, selv om IN eller eventuelle tredjeparter er blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader eller tap.

5.0 Generell ansvarsbegrensning

5.1 IN tilbyr Nettstedet "slik det er" (as is) og gir ingen garantier i forbindelse med eventuelle andre nettsteder som du får tilgang til via Nettstedet eller som er lenket til Nettstedet. Når du besøker et annet nettsted utenfor Nettstedet, skal du være klar over at dette nettstedet er uavhengig av Nettstedet, og at IN ikke har noen kontroll over innholdet på dette nettstedet. Videre innebærer ikke en lenke til slike nettsteder på Nettstedet at IN står inne for eller påtar seg noe ansvar for innholdet eller bruken av slike nettsteder.

6.0 Skadesløshet

6.1 Du godtar at du skal beskytte og holde Nettstedet, Nettstedets funksjonærer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører for Tjenesten skadesløse i forhold til alle tap, utgifter, erstatningskrav og kostnader, inkludert advokathonorarer:- (i) som oppstår som følge av brudd på disse vilkårene og bestemmelsene (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) fra din side eller annen person som besøker Nettstedet og dets tjenester; (ii) som oppstår som følge av at du laster ned filer fra Nettstedet eller via lenker som vi har lagt ut; og (iii) som oppstår som følge av beslutninger du tar enten direkte eller indirekte basert på informasjon, meningsytringer eller annet materiale på Nettstedet eller generert fra Nettstedet og dets tjenester.

Du alene er ansvarlig for å vurdere nøyaktigheten, fullstendigheten og anvendeligheten til alle meningsytringer, tjenester, handelsvarer og annen informasjon som tilbys via Nettstedet og dets tjenester eller på Internett generelt.

7.0 Jurisdiksjon og tvister

7.1 Denne Avtalen er regulert av og skal tolkes eksklusivt i henhold til norsk lov.

7.2 Du samtykker i at eventuelle søksmål mellom IN og deg i forbindelse med denne Avtalen eller partenes forpliktelser iht. Avtalen, skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til kompetent domstol i Norge.

7.3 Dersom IN unnlater å anvende eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne Avtalen, medfører ikke dette en fraskrivelse av Avtalen i sin helhet.

7.4 Hvis deler av våre vilkår og bestemmelser ikke kan håndheves (inkludert eventuelle bestemmelser der vi fraskriver oss erstatningsansvar overfor deg), skal ikke dette påvirke gyldigheten av noen annen del av disse vilkårene og bestemmelsene.