Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Hamar
TripAdvisor rating of 3.5

2

Åkersvika naturreservat

Fredet fuglereservat i Hamar

Et samlingssted for våtmarksfugl

Åkersvika er et utpreget grunt vannområde som dels ligger tørt når vannstanden i Mjøsa er lav. Formålet med Åkersvika naturreservat er å bevare et viktig trekk- og hekkeområde for ande-, sump- og vadefugler. I alt 196 fuglearter og rundt 300 høyerestående plantearter er påvist innenfor naturreservatet. Åkersvika naturreservat var det første i Norge på Ramsarkonvensjonens liste. Reservatet ble fredet ved kongelig resolusjon den 26. juli 1974, og ble dermed Norges første ramsarområde. Tellinger av fugl i reservatet i perioden 1974-2013 viser at den vanligste arten både vår og høst er stokkand. Fuglelivet kan observeres fra to utsiktstårn.

Fiskeregler i naturreservatet

Fra 1. juni til 31. mars er fiske i naturreservatet tillatt etter vanlige fiskeregler. Garnfiske er forbudt hele året. I de viktige fugletrekkmånedene april og mai er fiske kun tillatt fra alle broer. Dette er Nybrua ved Hjellum, broene på Disen, ved gjennomløpet under Stangebrua, ved gjennomløpet under Dovrebanebrua, der Flagstadelva krysser E6, der E6 krysser Svartelva innenfor en sone 100 meter østover og 200 meter vestover fra gjennomløpet, på begge sider av elva.

Kilde: Visit Hedmark AS

0

Åkersvika naturreservat

Sider du nylig har besøkt