Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Hardbakke

Friluftsskule i Solund

Bestill

Er du 9-12 år og har lyst å padle kajakk, gå fjellturar, fiske, setje opp leir, lage mat ute og andre spennande ting i naturen? Då skal du melde deg her!

English information below Er du 9-12 år og har lyst å padle kajakk, gå på fjellturar, fiske, lære om leirslagning, matlaging og andre spanande ting i naturen? Då skal du melde deg på friluftsskule i Solund! Friluftsskuler i Solund sommar 2023! Norsk Kystkulturakademi og Fjordane friluftsråd arrangerer friluftsskulen i Solund; eit 3 dagars aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9 til 12 år. Dette er 12. året på rad at Kystkulturakademiet arrangerer friluftsskuler/sommarskuler i Solund. Tilbodet er for born i heile fylket, og også andre delar av landet . Vi har ein flott kystnatur, og vi ynskjer å inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktiviteter, ferdsel og opplevingar prøvar vi å gje ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser. Det er Sunniva Ryland , Jordy Kames, Oda Ryland og Trude Søilen som er leiarar for dei to Friluftskulane. Sunniva Ryland er kajakkinstruktør og har jobba som guide og instruktør i Norsk Kystkulturakademi i 5 år. Jordy Kames er opphaveleg frå Nederland. Han kom flyttande med familien sin til Solund i mars 2022. Han er utdanna Geoteknikkar og held no på med å gjere seg ferdig med kajakkinstruktørutdanninga. Trude har vore dagleg leiar i Norsk Kystkulturakademi gjennom 11 år ,men har no byrja i ny jobb i Fjordkysten regional og geopark. Ho har utdanning i spesialpedagogikk og agronomi. Oda har barne-og ungdomsarbeidarutdanning, og jobbar også som matros. Ho har lang fartstid med friluftskulane. Våttkort inkludert! Deltakarane på friluftsskulane får introkurs i havpadling som ein del av aktivitetane (verdi 1150 kr)og kan kjøpe padleforbundet sitt våttkort for 100 kr dersom dei ynskjer det. Tidsmessige og praktiske rammer Friluftsskulen er eit dagtilbod som er tilpassa ferje- og skyssbåtar frå ulike delar av kommunen så langt det let seg gjere. Vi vil ferdast i ulike naturmiljø og er avhengige av både offentleg og privat transport for å kome til dei forskjellige lokalitetane. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema i undervisningsopplegget. Det er fokus på dei rettar og pliktar som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass , og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass. Aktiviteten startar kl.11.00 og sluttar kl.17.00 den fyrste dagen. Frå andre til 3. dag er det overnatting i lavvo . Det er frivillig om ein ynskjer å overnatte. Dagsplanar og innhaldet i undervisninga Friluftsskulen har plass til 12 deltakarar. Stort sett vil undervisninga føregå samla, men under padleøktene delar vi gruppa i to. Vi veit at værforholda på Vestlandet er skiftande og vind og nedbør kan kome med jamne mellomrom. Eit undervisningsopplegg med båtar og kajakkar ved kysten fordrar at vi har lite vind. Dagsprogramma må vere fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løysingar dersom værtilhøva vert for vanskelege. Her er eksempel på dagsplanar: Dag 1: Tur med orientering og øving i bruk av kart og kompass. Grilling, leik og bading . Oppmøte Hardbakke skule kl. 11.00 Dag 2 : Padlekurs i Hardbakke. Oppmøte ved skyssbåtkaien kl. 11. Dei som ynskjer det kan få padleforbundets våttkort -introkurs hav. (Sjølve Våttkortet kostar 100 kr.) Dag 3 : Fjærevandring, leik, fiske og badeaktivitetar. Oppsummering og avsluttning i Hardbakke kl. 17.00 Matstell :Deltakarane tek med seg nistepakke og noko å drikke til formiddagsmat/lunsj dei fyrste to dagane. Arrangøren syte for felles middag kvar dag. Ta med vaskbar kopp, fat og bestikk i plast eller tre. (ikkje eingongs) Utstyrsliste Alle må ha ein dagstursekk. Støvlar eller skikkelige vasstette fjellsko er heilt nødvendig både i ferdsel i utmark og ved sjøen. Under følger en liten huskeliste over hva barna må ha med seg: Sovepose Liggeunderlag Støvler Tursekk Badetøy Håndkle Toalettsaker Ullundertøy til å ha under på drakten Våtdrakt (de som har) Mygghette/middel Badesko/crocs Drikkeflaske med vann Eventuelt; Fiskestang. Klesskift (Det er nok med 1 ekstra bukse, 1 ekstra genser, 1 t-skjorte, 2-3 par sokker og undertøy. En varm genser, vindjakke og pannebånd/lue. Samt noe å sove i, gjerne ull,- det kan være kaldt om natten.) Dette tek du med i dagstursekken: Nistepakken og drikke, vindtett ytterplagg, genser, lite sitteunderlag, ekstra T-skjorte, underbukse, strømper og sokkar . Ta med badetøy solbriller og evt. solkrem. Dersom det er meldt regn ;regntøy. Pris og påmelding: Hurra, deltakaravgifta dekkast av Solund kommune! Og er difor GRATIS for born og unge i alderen 9-12 år. Deltakarane får middagsmat kvar dag, samt, frukost og lunsj siste dagen inkludert. Eventuelle reisekostnadar med buss og skyssbåt er også dekket. Maks 16 barn så her er det er fyrste mann til mølla! Påmeldinga er bindande ved innbetaling, og ved manglande oppmøte vert ein fakturert kr 500 Foreldre er òg hjarteleg velkomne. Vi tar forbehald om å kansellere friluftsskular dersom det vert for få påmelde. Meld deg på her: Velkomen til friluftsskule og gode dagar med kystfriluftsliv i Solund! Ta gjerne kontakt med Sunniva Ryland viss du har spørsmål ;) Telefon : ‭960 10 328‬‬ E-post: post@nkka.no English Are you 9-12 years old and want to kayak, go on mountain trips, fish, learn about camping, cooking and other exciting things in nature? Then you should sign up for an outdoor school in Solund! Outdoor schools in Solund summer 2023! The Norwegian Coastal Culture Academy and Fjordane Friluftsråd organize the outdoor school in Solund; a 3-day activity program for children and young people aged 9 to 12 years. This is the 12th year in a row that the Coastal Culture Academy organizes outdoor schools/summer schools in Solund. The offer is for children in the entire county, and also other parts of the country. We have great coastal nature, and we want to inspire children and young people to have a close and good relationship with nature, both as a place to be, a place to learn and a place to harvest. Through various activities, journeys and experiences, we try to give an understanding of nature's uniqueness and tolerance limits. Sunniva Ryland, Jordy Kames, Oda Ryland and Trude Søilen are the leaders of the two outdoor schools. Sunniva Ryland is a kayak instructor and has worked as a guide and instructor at the Norwegian Coastal Culture Academy for 5 years. Jordy Kames is originally from the Netherlands. He moved with his family to Solund in March 2022. He has a degree in Geotechnics and is now finishing his kayak instructor training. Trude has been the day-to-day manager of the Norwegian Coastal Culture Academy for 11 years, but has now started a new job in the Fjord coast regional and geopark. She has an education in special pedagogy and agronomy. Oda has child and youth worker training, and also works as a sailor. She has a long track record with the open-air schools. Wet card included! The participants at the outdoor schools get an introductory course in sea paddling as part of the activities (value NOK 1150) and can buy the paddling association's wet card for NOK 100 if they wish. Timely and practical frameworks The outdoor school is a day offer that is adapted to ferry and shuttle boats from various parts of the municipality as far as possible. We will travel in various natural environments and are dependent on both public and private transport to get to the various locations. Friluftskulen consistently has three main themes in its curriculum. There is a focus on the rights and duties laid down in the common law. Furthermore, emphasis is placed on knowledge of orientation and the use of maps and compasses, and how to find, prepare and get around at a rest and camp site. The activity starts at 11.00 and ends at 17.00 on the first day. From the second to the third day there is accommodation in the lavvo. It is voluntary if you wish to stay overnight. Daily plans and the content of the lessons The outdoor school has room for 12 participants. For the most part, the teaching will take place together, but during the paddling sessions we will split the group into two. We know that the weather conditions in Western Norway are changeable and that wind and precipitation can come at regular intervals. A teaching program with boats and kayaks on the coast requires that we have little wind. The daily program must be flexible so that we can change and have alternative solutions if the weather conditions become too difficult. Here are examples of daily plans: Day 1: Tour with orientation and practice in using a map and compass. Grilling, playing and swimming. Attendance Hardbakke school at 11 a.m Day 2: Paddling course in Hardbakke. Meeting at the shuttle boat quay at 11. Those who wish can get the padel confederation's wet card - intro course sea. (The Vättkortet itself costs NOK 100.) Day 3: Spring hike, play, fishing and swimming activities. Summary and conclusion in Hardbakke at 17.00 Catering: Participants bring a packed lunch and something to drink for breakfast/lunch on the first two days. The organizer arranges for a joint dinner every day. Bring a washable plastic or wooden cup, plate and cutlery. (not once) Equipment list Everyone must have a daypack. Boots or proper waterproof mountain shoes are absolutely necessary both when traveling in the countryside and by the sea. Below is a small checklist of what the children must bring with them: Sleeping bag Sleeping pad Boots Backpack Swimwear Towel Toiletries Woolen underwear to wear under the suit Wetsuit (those with) Mosquito cap/remedy Swimming shoes/crocs Drinking bottle with water Possibly; Fishing rod. Change of clothes (It is enough with 1 extra pair of trousers, 1 extra jumper, 1 t-shirt, 2-3 pairs of socks and underwear. A warm jumper, windbreaker and headband/hat. As well as something to sleep in, preferably wool, - it can be cold at night.) Take this with you in your day trip bag: Snack pack and drink, windproof outer garment, sweater, small seat pad, extra T-shirt, underpants, stockings and socks. Bring swimwear, sunglasses and possibly sunscreen. If rain is reported, rain gear. Price and registration: Hooray, the participation fee is covered by Solund municipality! And is therefore FREE for children and young people aged 9-12. The participants get dinner every day, as well as breakfast and lunch on the last day included. Any travel costs by bus and shuttle boat are also covered. Max 16 children, so it's first come, first serve! Registration is binding upon payment, and in the event of non-attendance, NOK 500 will be invoiced Parents are also most welcome. We reserve the right to cancel open-air schools if there are too few registrants. Sign up here: Welcome to outdoor school and good days with coastal outdoor life in Solund! Feel free to contact Sunniva Ryland if you have any questions ;) Telephone: 960 10 328 Email: post@nkka.no

Kilde: Visit FjordKysten

0

Friluftsskule i Solund

Bestill

Sider du nylig har besøkt