Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Etnedal

Fuglekikking - Langsua Nasjonalpark og Hynna

I Langsua nasjonalpark og i naturreservatene rundt, finnes det et rikt fugleliv med arter som er tilknyttet høyereliggende myr- og fjellskogsområder.

Fugleartene
Blant artene som holder til i dette området er lirype, storlom, horndykker, myrhauk, trane, småspove, gluttsnipe, grønnstilk, jordugle, sangsvane, fossekall, varsler og lavskrike samt noen skikkelige godbiter som dobbeltbekkasin og fjellmyrløper. For de to sistnevnte ligger noen av de viktigste norske hekkeområdene i Langsua og omegn.

Naturreservatene rundt Langsua
Kittilbu:
Fra Kittilbu Utmarksmuseum leder en 3 km lang kultursti en runde rundt i terrenget. Langs veien gjennom setergrenda Kittilbu i Gausdal finnes et skjul for fuglekikking. Ved Kittilbutjernet, rett på utsiden av Hynna naturreservat, kan du oppleve både vanlige og sjeldne fuglearter. På våren kan trana både sees og høres, det samme kan enkeltbekkasinens karakteristiske trommende lyd og storspovas melodi. Her hekker også horndykkeren, og du vil kanskje se både ender, dykkere, vadere, ugler, rovfugl og mange småfugler. Inne i skjulet finnes en info-tavle som viser hvilke arter som er observert der.

Oppsjømya: Oppsjøen holder som regel minst ett par storlom og sangsvane. Småspove, gluttsnipe og fjellmyrløper hekker i den indre myra, der det er våtest. I fjellbjørkeskogen holder rødvingetrost og bjørkefink til.

Røssjøen/Ongeltjerna: Mellom Lenningen og Lundesetrene kan du utforske til begge sider av veien. Mot øst ligger Ongeltjerna. Er du heldig kan du finne svømmesnipe her, selv om sjansene er større for å se toppand. Kanskje du støter på tiur på turen dit gjennom skogen. Ved Lundesetrene er såerler vanlige å se. Ved Røssjøen kan du finne den sjeldne blomsten skjeggklokka.

Hynna: Hynna naturreservat har Ramsar-status som et internasjonalt verdifult våtmarksområde. Her finnes det mange sårbare fuglearter som krever store arealer, fra kongeørn og fjellvåk som jakter over våtmarken til traner og vadere. Haukugla trives også her, og på en nattlig tur kan en oppleve spillende dobbeltbekkasin.

Sesong
Fra tidlig juni (når veien åpner etter vinterstengingen) til midten av juli. Vaderne reiser sørover tidlig. For å få best mulig utbytte av dette området bør man sko og kle seg godt og utforske til fots utenfor allfarvei.

Atkomst: Langs fv. 2442, også kalt Vestfjellvegen, enten fra vest (Fagernes/Etnedal) eller øst (Gausdal). Fra Holsbrua går det en sidevei helt til Liomseter.

OBS! Opptre spesielt varsomt i disse traktene og vis hensyn til det sårbare fuglelivet.


Last updated: 05/10/2023

Source: Valdres Destinasjon

Fuglekikking - Langsua Nasjonalpark og Hynna

Sider du nylig har besøkt