Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Vestre Slidre

Fuglekikking - Lomendelta

Lomendeltaet ligger der elva Begna renner ut i Slidrefjorden (366 m.o.h.). Lokaliteten er en viktig rasteplass for store deler av hekkebestanden av vannfugl i de øvre deler av Valdresregionen og er vernet som Lomendeltaet fuglefredningsområde. 

Siden deltaet har sin hovedfunksjon som trekklokalitet for vannfugl, er det primært under trekket om våren og høsten at fuglelivet er mest variert og Lomendeltaet er verdt et besøk. Det er først og fremst ender/vannfugl og vadere å se, men også sangfugler som troster, sangere og spurvefugler.

Blandt de observerte artene er trane, sangsvane, laksand, krikkand, stokkand, kvinand, toppand, brunnakke og en sjelden knekkand en gang iblandt, storlom, horndykker, skogsnipe, grønnstilk, gluttsnipe, strandsnipe, enkelt- og kvartbekkasin, myrrikse, storspove, vipe, hettemåke, fiskemåke, storskarv, ringdue, gråtrost, duetrost, rødvingetrost og svarttost, linerle og vintererle, løvsanger, jernspurv, svart-hvit fluesnapper, rødstrupe og gulspurv. Husk også å scanne himmelen for overflygende rovfugler som tårnfalk og fjellvåk.   

Atkomst:
For å få en oversikt og scanne området med teleskop, ta av fra E16 snaut 200 m vest for Lomen Auto og kjør ned til Lomen kraftstasjon. Herfra får man en god oversikt over de ytre delene av deltaet.
Ellers, ta av mot Riste bru og parker før brua på høyre hånd. Sjekk området fra brua med kikkert og gå ned mot Hålimo Camping samt oppstrøms langs elva (vei stengt for biltrafikk) fra parkeringen.   


Last updated: 01/13/2023

Source: Valdres Destinasjon

Fuglekikking - Lomendelta

Sider du nylig har besøkt