Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Tynset

Grønntjønnan naturreservat

Grønntjønnan naturreservat ble fastsatt ved kgl.res. av 18.desember 1981. Reservatet dekker et areal på 5,4 km2 og ligger over skoggrensa ca. 10 km øst for Yset på Kvikne i Tynset kommune. Grønntjønnan er et våtmarksområde med frodig vegetasjon og rikt fugleliv. Bergartene i området er næringsrike og forvitrer lett. Elva Ya bukter seg stilleflytende gjennom reservatet. Gamle elveløp er avsnørt som kroksjøer. Det vokser en rekke kravfulle og spesielle plantearter i reservatet. Til tross for at Grøntjønnan ligger i høyfjellet er antallet påviste fuglearter knyttet til våtmark blant de høyeste som er registrert i våtmarksreservatene i Hedmark. Naturreservatet er et viktig hekkeområde for ender og vadefugl.

Kilde: Destinasjon Røros

0

Grønntjønnan naturreservat

Sider du nylig har besøkt