Skip to main content

Få hjelp til å vurdere bærekraft i ditt prosjekt

Vi krever at våre søkere redegjør for hvordan de omsøkte tiltakene vil påvirke bedriftens bærekraft.  Derfor ber vi om at du vurderer ditt tiltaks positive og negative påvirkning ut ifra dette skjemaet.

Prinsipp Forklaring Eksempel
1. Kulturell rikdom Respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
 • Bruk av historie og kultur i reiselivsprodukt
 • Autentiske og ekteopplevelser
2. Landskapets fysiske og visuelle integritet Bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.
 • Byggeskikk og terrengtilpasning
3. Biologisk mangfold Støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater og minimere ødeleggelser av disse.
 • Utbyggingssaker med store naturinngrep
4. Rent miljø og ressurseffektivitet

Redusere reiselivsbedrifters og turisters forurensning av luft, vann og land (inkl. støy), og redusere avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser

 • Ulike miljøtiltak som energisparing 
 • Miljøvennlige transportløsninger
 • Miljøsertifisering av bedriften
5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier Bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.
 • Tiltak som skaper samhandling og gode strukturer lokalt
 • Reiselivsutvikling som tar hensyn til lokalsamfunnets behov
6. Lokal kontroll og engasjement

Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaging og utvikling av lokalt reiseliv.

 • Lokalt samarbeid og samspill mellom reiseliv og andre næringer
7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte

Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

 • Tiltak som sikrer gode arbeidsvilkår
8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.
 • Å sikre høy kvalitet på opplevelsene
 • Kunnskap om gjestene og deres behov
9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt.
 • Tiltak som sikrer at inntekter fra reiselivet forblir der de skapes
10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.
 • Tiltak som sikrer god drift av bedriften