Skip to main content

Merket for bærekraftig reisemål

bærekraft logo partner logo

Mer informasjon:

Gjeldende standard

Mot et bærekraftig reiseliv
Veikart fra reiselivsnæringen i Norge (Rapport av Innovasjon Norge m.fl.., 2017)

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver. Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt.

Merkeordningen bærekraftig reisemål består i hovedsak av følgende:

For å kartlegge status er det utarbeidet en standard for bærekraft i reisemål. En rekke kriterier og indikatorer må besvares, bygges tiltak rundt og forbedres på sikt.

En del av merkeordningen er en arbeidsprosess som skal hjelpe reisemålet med å levere på standardens krav. Med merkeordningen bygger reisemålet grunnlaget for et langsiktig arbeid for økt bærekraft i reiselivet.

I bunnen ligger en politisk og næringsmessig vilje i lokalsamfunnet om en mer bærekraftig steds- og reisemålsutvikling.

Analyserte ordningen

I 2016 utførte Vista Analyse en evaluering av Merkeordningen for Bærekraftig Reisemål. En av konklusjonene i denne er at ordningen har gitt deltakende reisemål et verktøy for systematisk arbeid med og for en bærekraftig utvikling.

Gjennom ordningen har destinasjonsselskap, reiselivsaktører og kommunene fått en ramme for et konstruktivt samarbeid og de deltakende reisemålene opplever økt lokalt engasjement for reiseliv og bærekraft. Utfordringer er blant annet hvordan arbeidet på reisemålene skal finansieres og hvordan merket kan gjøres bedre kjent. Les evalueringen her

Merket for bærekraftig reisemålsutvikling

Bærekraft i reiselivet handler i hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill reiseliv/lokalsamfunn – og næringens økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv. 

Les mer


Arbeidsprosessen

Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess som sammen bistår reisemålet i å planlegge, iverksette og måle sitt arbeid for økt bærekraft i reiselivet. Reisemålet med sitt destinasjonsselskap gir den geografiske "rammen" for arbeidet, og både næring, lokalsamfunn og kommune involveres i en prosess som tar cirka to år. Innovasjon Norge kan bidra med finansiering av denne avgrensede prosessen for noen reisemål hvert år. Finansiering går i første rekke til å dekke prosjektledelse, prosessveileder, nødvendige undersøkelser og kontroller.

Les mer


Merkede reisemål i Norge

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Destinasjonen må kontinuerlig jobbe for å forbedre sin forretningspraksis og forholdet til lokalsamfunnet, basert på bærekraftige prinsipper. I dag har et utvalg destinasjoner fått Merket for bærekraftig reisemål og flere destinasjoner er i gang. Vista har på oppdrag fra Innovasjon Norge evaluert merkeordningen med fokus på de overordnede effektene (samarbeid, kompetanse, engasjement).

Les mer