Skip to main content
Unknown Component
civid: 58583c581accfc94f4effe6c
name: plugins_common_social_share (widget)
Arendal

Raet Nasjonalpark Arendal

Raet nasjonalpark omfatter ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Det mest populære utfartsstedet er strendene ytterst på Tromøy. Spornes og Hove.

I motsetning til andre nasjonalparker har ikke Raet nasjonalpark et geografisk navn, men den har navn etter et geologisk fenomen. Raet - endemorenen fra siste istid – ligger i havet utenfor og går i land på Sørlandskysten i østre del av Agder.

Raet er grunnlaget for et mangfoldig liv i sjø, på land og i lufta – og disse unike naturkvalitetene er lett tilgjengelig for alle som besøker Raet nasjonalpark.

MediaService i Arendal lagde i 2017 en presentasjonsvideo om Raet nasjonalpark for Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Det er kortversjonen på 3 minutter. Vil du se hele filmen kan du gjøre det her: Raet nasjonalpark lang versjon (6:41 minutter)

Hele Norges sommersted
Tvedestrand, Arendal og Grimstad er vertskommuner for Raet nasjonalpark og innenfor nasjonalparkgrensene finnes noen av Sørlandets mest brukte friluftsområder. Mange oppsøker disse farvannene mellom holmer og skjær med båt om sommeren, og Raet nasjonalpark tar i mot alle som ønsker å oppleve skjærgården og kystlandskapet – både til lands og til vanns. Selv om det er 132 fritidsboliger innenfor nasjonalparkens grenser, og flere hundre like utenfor, egner nasjonalparken seg perfekt for kajakkpadling, vindsurfing, båt- og fotturer – så vel som fisking og bading.

Natur som begeistrer
Skjærgården, kystlandskapet med sine svaberg og strender, har en magisk tiltrekning på barn og voksne i alle aldre. Mange har sterke barndomsminner fra sommerlig strandkrabbefiske og spennende netter på de ytterste skjær for å plukke krabber på ”bremmen”. Minst like mange har sterke sommerminner i båt mellom øyene og holmene langs denne kyststripa. Opplevelsene er ekstra sterke når man padler kajakk gjennom trange sund og på åpent hav. Sjelden kommer man så tett på naturen som når man glir lydløst på speilblankt hav i tidlige morgentimer. 

Skagerrakkysten i et nøtteskall
Raet nasjonalpark omfatter ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommune. Dette er en marin nasjonalpark som omfatter store sjøområder – faktisk 98% av nasjonalparkens totale areal. Raet nasjonalpark er spesiell nettopp fordi det er så tydelig hvordan isen har formet kystlandskapet og at raet så tydelig viser seg både over og under vann. Det mange ikke tenker på, er det mangfold av marint liv som finnes i undervannslandskapet – fra livet i fjæra i skjærgården til havdyp ned mot 500 meter nær Norskerenna i Skagerrak. 

Dyphavet er, på samme måte som kystlandskapet, preget av isens bevegelser. Isen har formet et variert og terrassert sjøbunnslandskap med både hardbunn og bløtbunn. Øst i nasjonalparken, der moreneryggen ligger under vann, finnes store arealer med tareskog av nasjonal verdi. Her er det ideelle leveområder for hummer og en rekke forskjellige fiskearter. Der raet går i land lenger vest, er bunnforholdene preget av bløtbunn med viktige ålegrasenger – og ved Nidelvas utløp finnes også fylkets eneste brakkvannsdelta. Samlet gir dette høyproduktive oppvekst- og leveområder for et variert marint dyre- og planteliv.

Raet nasjonalpark i Tvedestrand
I Tvedestrand ligger nesten hele nasjonalparkområdet i havet og på øyene i skjærgården. Det betyr at du må ha båt for å oppleve nasjonalparken. Hvis du kommer ut til uthavna Lyngør – Europas best bevarte tettsted – vil du kunne oppleve kystlyngheiene på utsiden av øya Ytre Lyngør, og du kan bestille overnatting på Lyngør fyr gjennom Aust-Agder Turistforening. Det går rutebåt til Lyngør fra Gjeving, hvor det også er taxibåttilbud.

Tvedestrand kommune er en foregangskommune for forvaltning av marine verneverdier i sjø. Derfor er det flere bevaringsområder der det ikke er tillatt å fiske. Likevel er det bokstavelig talt et hav av muligheter i Tvedestrand. ”Å dra på båen etter torsk,” er et begrep i Tvedestrand. Med dette mener de at de vil ut på grunnene som raet har skapt ytterst i skjærgården. Med kunnskap og erfaring settes kursen mot de beste fiskeplassene.

Raet nasjonalpark i Arendal
Noen av de mest tilgjengelige stedene for folk å oppleve Raet nasjonalpark uten båt er i Arendal kommune. Det mest populære utfartsstedet er strendene ytterst på Tromøy. Spornes og Hove har en egen klang for folk fra Arendal – uansett årstid eller værforhold. Dragningen mot havet er stor, og på Hove er forholdene lagt til rette for gode opplevelser uavhengig av vindretning eller temperatur. Uthavna Merdø og fyrstasjonen Store Torungen ved innseilingen til Arendal er også svært populære reisemål – spesielt i sommerhalvåret. Turene hit krever båttransport, og til Merdø går det rutebåt fra Arendal. Til Store Torungen fyr er det mulig å bestille båtskyss via Aust-Agder Turistforening i Arendal.

Raet nasjonalpark i Grimstad
I Grimstad er områdene Søm, Hasseltangen og Fevikstrendene blant de områdene folk flest kan oppleve de spesielle naturverdiene i Raet nasjonalpark. Bøkeskogen på Hasseltangen og våtmarksområdet Ruakerkilen er naturområder med stort biologisk mangfold. Båtfolket elsker Valøyene – de røde øyene i havet utenfor.

Historien om bøkeskogen er vår tids istidshistorie, for like under de vakre bøketrærne og den glisne skogbunnen ligger endemorenen, og den strekker seg videre vestover inn i kommunen. Raet er grunnlaget for alt som vokser og lever i disse områdene. Istidsavsetningene er lettdrenert og middels næringsrikt jordsmonn. Sammen med det milde og fuktige kystklimaet gir dette spesielt gode vekstvilkår. Det er derfor ikke tilfeldig at Grimstad er kjent for grønnsakdyrking og hagebruk.

Porsjonsstykker av Sør-Norges geologi
På utsiden av Tromøy, Merdø og Jerkholmen ligger endemorenen blottlagt som mektige rullesteinstrender. Det er fascinerende å gå langs disse strendene og se hvor forskjellige rullesteinene er i farge, struktur og størrelse. Da isen beveget seg mot sørvest tok den med seg store og små steiner, og det samme gjorde isfjell som drev langs kysten for mer enn 10 000 år siden. Når bølgene fra havet kastet rundt på disse steinene, ble de langsomt formet runde og glatte. Mangfoldet av runde steiner viser at de representerer både ulike bergarter og ulike opprinnelsessteder – de fleste har kommet hit langveisfra. Her finnes bergarter som larvikitt, rombeporfyr, hornfels og gneis med granater – og det er heller ikke uvanlig å finne fossiler langs strendene. Alt er fraktet hit med isen fra områder lenger nordøst. Noen fra Ringerike og andre fra områdene på begge sider av Oslofjorden.

Måkeskrik og humlesurr
Raet nasjonalpark har et rikt fugleliv. Her er det både fugler som er på trekk og som hekker i skjærgården og i kystskogene. Nasjonalparken har også viktige leveområder for planter og insekter. Kystlyngheier og strandenger med et mangfold av planter inkludert sjeldne og truede planter, sopp og lav har bidratt sterkt til at denne naturen har fått nasjonalparkstatus. I Raet nasjonalpark er det dessuten registrert 1530 sommerfuglarter – hvorav 168 er ført opp på norsk rødliste over truede arter.

Bøkeskog og takrørsump
Raet nasjonalpark har Europas nordvestligste vernede bøkeskog, og selv om den på langt nær er like stor som bøkeskogen i Larvik, er den en opplevelse – spesielt tidlig vår. Før bladene spretter og trekronene tettes med bøkeblader, springer hvitveisen ut og danner tette tepper av hvite blomster som skjuler bøketrærnes falne blader. I trekronene holder sangerne konsert – og det er spesielt bøksanger, løvsanger og munk som er mest fremtredende i dette vårlige koret. Men også meiser og troster blander seg i dette mangfoldige koret.
I Raet nasjonalpark finnes det også mange områder med takrørskog og sivsumper hvor et stort antall vadere og ender finner både mat og trygge skjulesteder. 

Havets katedraler
Fyrene i Raet nasjonalpark er både kulturhistorie og opplevelsesarenaer. Lyngør fyr, Møkkalasset fyr og fyrene Store og Lille Torungen ligger som lysende katedraler i havgapet. De har til alle tider hatt en spesiell tiltrekning, og mange forbinder fyrene med noe som er fast og trygt. Fyrene ligger med hav på alle kanter, og kontrasten mellom det faste og trygge og det stormfulle havet, appellerer til mange. I Raet nasjonalpark kan du oppleve hvordan det er å bo på et fyr langt ut i havet. 

Natur verd å verne om
Raet nasjonalpark representerer natur og naturkvaliteter som alle setter pris på, og som vi ønsker skal gå i arv til våre barn og barnebarn. Derfor er det viktig å ta hensyn til naturen og det som lever og vokser der. Selv om vi alle har et ansvar for å forvalte naturverdiene, er det et eget nasjonalparkstyre og en statlig ansatt nasjonalparkforvalter som har som sin viktigste oppgave å forvalte områdene innenfor Raet nasjonalpark i samsvar med internasjonale forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriften for nasjonalparken.

Hvordan komme seg til Raet
Transportselskap:
Lyngør: Sørlandets Maritime AS: Telefon 37 16 68 88 / 976 49 861, www.sorlandetsmaritime.no.
Torungene fyr: 
Wannado: RIB-turer i Raet nasjonalpark.
 

Kilde: Arendal Turistkontor

0

Raet Nasjonalpark Arendal

Sider du nylig har besøkt